Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

czarnobialazebra

June 23 2015

Reposted fromMadeleinex Madeleinex viacheersbaby cheersbaby
czarnobialazebra
6252 3f3c
Reposted fromtanieceleny tanieceleny viaK8 K8
czarnobialazebra
1188 2ea3 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viatutaj tutaj

June 20 2015

czarnobialazebra
3965 1807
czarnobialazebra
3132 00ef
Reposted frommartynkowa martynkowa viacheersbaby cheersbaby

June 18 2015

czarnobialazebra
8206 f7a6
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabreakaway breakaway
czarnobialazebra
7592 b25a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viawloszka wloszka
czarnobialazebra
czarnobialazebra
2189 feed
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viabalu balu
czarnobialazebra
0275 2ef8
czarnobialazebra
4567 5327
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viaevidence evidence
czarnobialazebra
czarnobialazebra

June 16 2015

czarnobialazebra
5048 b9c1 500
czarnobialazebra
Nie umiem, nienawidzę się rozstawać. Z nikim i z niczym, co niechcący  pokochałem.
— Mariusz Ziomecki. felieton dla Przekroju. nr 39 i ostatni.
Reposted frommietowyrower mietowyrower viaK8 K8
czarnobialazebra
już nigdy nie będę walczyć o Twoje towarzystwo. Gdybyś chciał to byś był.
— kochamzycdobrze.soup.io/
Reposted fromkochamzycdobrze kochamzycdobrze viaK8 K8

June 10 2015

Reposted fromnokturnal nokturnal viaK8 K8

June 09 2015

4070 1299 500
Reposted fromwestwood westwood viaevidence evidence

June 05 2015

czarnobialazebra
2013 619e
Reposted fromusual usual viaaanisiowe aanisiowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl